top of page

Mitä on Green Care ja Blue Care?

Green Care tarkoittaa erilaisia tapoja luontolähtöisen hyvinvointitoiminnan toteuttamiselle. Näitä luontolähtöisiä menetelmiä käytetään esimerkiksi metsä- ja puutarhaympäristöissä, mutta niitä voidaan käyttää myös sisätiloissa ja kaupungeissa.


Keväinen metsä toimii Green Care elementtinä

Luonnon elvyttävyys, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys ovat ne tekijät, mitkä synnyttävät Green Care -toiminnan aikaansaamat hyvinvointivaikutukset. Luontoa on hyödynnetty toistaiseksi vielä aika vähänlaisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluissa, vaikka sen hyvinvointivaikutuksista on tiedetty jo pitkään. Kaupungistuminen, luonnosta vieraantuminen ja sosiaaliset ongelmat ovat kuitenkin luoneet tarpeen luontoyhteyden uudelleen rakentamiselle, ja Suomesta löytyy paljon käyttämätöntä potentiaalia sekä hiljaista tietoa ja osaamista luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämisestä. Tässä kohtaa Green Care voi vastata tarpeeseen ja sen käsite onkin omaksuttu nopeasti Suomessa.


Green Carea voidaan toteuttaa myös metsässä

Luontovoima ja luontohoiva

Green Care voidaan jakaa kahteen osaan, luontovoimaan ja luontohoivaan. Luontohoivaa tuottaa sosiaali- ja terveysala. Sen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, terveyttä, osallisuutta ja arjen hallintaa. Luontohoivan toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, minkä lisäksi edellytetään luontoperustaisten toimintatapojen osaamista ja ohjaustaitoja. Ammattimaisesti toteutetuille palveluille on luontohoivassa asetettu asiakkaan tarpeita vastaavat tavoitteet.

Luontovoima taas on vapaampi toimintatapa ja se voi olla ohjattua luontoperustaista hyvinvointi-, kasvatus- tai harrastuspalvelua, missä on kuvattu hyvinvointitavoitteet tai ne laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Siinäkin edellytyksenä ovat luonnon hyvinvointivaikutusten syntymekanismien tunteminen ja ohjaustaidot. Luontovoima edistää asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, itsetuntemusta, voimavaroja, ihmissuhteita ja luontoyhteyttä.


Kukkia tuomassa hyvinvointia sisätiloissa.

Green Care ja ammatillisuus

Green Care -palvelujen tarjoajalla tulee olla riittävä ammatillinen koulutus tarjoamaansa palveluun tai käyttämäänsä menetelmään. Palveluja voidaan usein tuottaa eri ammattilaisten yhteistyöllä siten, että työparista toisella on sosiaali- ja terveysalan koulutus ja toisella luontoalan koulutus. Ammatillisuus ja osaaminen tulee aina suhteuttaa annettavaan palveluun, sillä esimerkiksi terapiaa voi antaa vain siihen koulutettu henkilö. Asiakkaan kohtaaminen ja asiakastilanteen hallinta ovat työssä tärkeitä taitoja. Green Care -palvelujen tavoitteet laaditaan palvelu- ja asiakastyypin mukaan ja asetetaan vastaamaan asiakkaan tarpeita.


Green Care ja vastuullisuus

Green Care -toimintaan kuuluu vastuullisuus, sillä tekojen ja valintojen vaikutus ympäristölle, ihmisille ja eläimille on tiedostettava. Luonnon elvyttävyyttä tulee arvostaa, luonnon säilyminen tuleville sukupolville on turvattava ja eläimiä on kunnioitettava ja suojeltava. Eläimet eivät ole Green Care -toiminnassa käyttöesineitä, vaan yhteistyökumppaneita. Sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluihin liittyy usein myös valta ja vaikuttamisen mahdollisuus asiakkaan elämään, mitkä lisäävät eettisyyden vaatimusta. Toiminnassa on arvostettava asiakkaiden kokemuksellisuutta ja osallisuutta, ymmärrettävä ihmisoikeudet ja toimittava luottamuksellisesti. Luontohoivan palveluja koskevat sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen laatuvaatimukset, minkä lisäksi toimintaan vaikuttavat lait, säädökset ja ostajan vaatimukset. Luontovoiman palvelujen kohdalla lainsäädäntö on väljempää ja huomio kiinnittyy lähinnä kuluttajan turvallisuuteen ja oikeuksiin. Erilaiset matkailu- ja virkistyspalveluiden vapaaehtoiset laatujärjestelmät mittaavat toiminnan vastuullisuutta ja laatua.


Vesielementti rauhoittaa mieltä.

Green Care -toiminnan peruselementit

Luonto, toiminta ja yhteisö ovat Green Care -toiminnan kolme hyvinvointivaikutuksia tuottavaa peruselementtiä. Luonto on kohde, väline tai tapahtumapaikka, mitä käytetään Green Care -toiminnassa edistämään, nopeuttamaan tai vahvistamaan asetettuja tavoitteita esimerkiksi kuntoutumisessa. Toiminnan ympäristö voi olla kaikkea erämaaluonnon ja puutarhan väliltä. Käytettävät luontoelementit taas voivat olla niin metsiä, viherkasveja, luontokuvia, luontoääniä kuin eläimiäkin.

Toiminta yhdistää ihmisen ja ympäristön toisiinsa mahdollistaen samalla kokemuksia ja uuden oppimisen. Luonto on virikkeellinen ympäristö kaikenlaiseen tekemiseen ja kokemiseen, mikä aktivoi ja tuottaa mielihyvää. Toiminta voi olla luonnossa kuitenkin myös rauhallista luonnon havainnointia ja rauhoittumista. Tekemisen ja toiminnan kautta hahmottuu oma rooli vallitsevassa ympäristössä, mistä esimerkkinä käy hoitokoti, missä asukkaille annettiin omat viherkasvit. Osa asukkaista vastasi kasvinsa hoidosta ja kastelusta itse, osa ei. Huomattiin, että vastuu ja kokemus oman tekemisen tarpeellisuudesta vaikuttivat itse kasvinsa hoitaviin asukkaisiin positiivisesti niin vahvasti, että se näkyi jopa heidän terveydentilassaan.Green Care ja osallisuus

Osallisuuden tuntu on mahdollista yhteisön kautta. Vuorovaikutus tuo tunteen hyväksynnästä, kiinnittää yhteisön jäsenet toisiinsa, mahdollistaa kasvun ihmisenä ja tuo kokemuksen nähdyksi tulemisesta. Yhteisön tuella voi olla terveyttä suojeleva ja toiminnan vaikuttavuutta lisäävä vaikutus. Erityisen tärkeäksi sosiaalinen tuki on huomattu mielenterveydelle. Osallisuuden tunnetta voi saada aikaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisäksi luonto, eläimet ja tietyt paikat. Ihmisen perustarve on kuulua johonkin paikkaan ja esimerkiksi jokin yksittäinen paikka luonnossa tai työskentely toisen ihmisen kanssa kukkapenkin äärellä voi tuottaa paikkaan kuulumisen tunteen.


Green Care -laatumerkit

Laadun on vastattava asiakkaan odotuksia sekä asiakkaan tavoitteiden saavuttamista ja palvelun sopivuutta, jolloin puhutaan asiakaskeskeisestä laatunäkemyksestä. Se on asia, jota korostetaan Green Care -laatumerkkien palveluissa. Laatumerkin hakuprosessi auttaa samalla kehittämään palveluntuottajan palveluja.Oivallusvaaran Metsävastaanotto-palvelulle on myönnetty LuontoVoima-laatumerkki. Laatumerkki on voimassa 3 vuotta.

Mitä on Blue Care?

Vesien äärellä ihmiset kokevat tilan, vapautumisen ja avautumisen tunnetta. Myös hengittäminen helpottuu ja näkökulmat avautuvat. Onkin huomattu, että elpymiskokemus on vahvempi, jos liikutaan metsässä, missä pääsee veden äärelle. Metsän vesielementti voi olla esimerkiksi puro, joki tai järvi, mikä saa aikaan myös kuuloaistimuksia, kuten solinaa, liplatusta tai kohinaa.

Blue Care on vielä uusi termi ja se on ikään kuin Green Caren alalaji tai rinnakkaistermi, sillä Blue Caren toiminta on hyvin samantyyppistä kuin Green Care toiminta, mutta toimintaympäristönä on metsien, maatilojen ja puutarhojen sijaan vesiluonto. Myös Blue Care, kuten Green Care, on sosiaali- ja terveyssektorin toteuttamaa tavoitteellista, vastuullista ja ammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on asiakkaan terveyden, toimintakyvyn, työkyvyn tai arjen hallinnan tukeminen, kohentaminen tai ylläpitäminen. Blue Caren avulla lisätään samalla myös ymmärrystä vesistöistä ja vesiekosysteemin merkityksestä.Mikä ero on Green ja Blue Caren välillä?

Vaikka Green Caren ja Blue Caren välillä on hienoisia eroavaisuuksia, syntyvät niiden hyvinvointivaikutukset kuitenkin pohjimmiltaan samalla tavoin. Hyvinvointia edistävät parhaiten sellaiset ympäristöt, jotka sisältävät monenlaisia elementtejä ja joissa on mahdollisuus saada monenlaisia aistimuksia.

Mistä lisätietoja Green Caresta?

Green Care Finland ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, joka kehittää alan kenttää Suomessa ja kansainvälisesti. Oivallusvaara Oy on Green Care Finland ry:n jäsenyritys ja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan yhdistyksen eettisiä sääntöjä.Tekstin kirjoittaja on toimintaterapeutti Maria Levantin-Kuusilehto. Blogitekstin valokuvat ovat Marian ottamia. Päivätyönään Maria tekee mielenterveyttä tukevaa työtä, missä hän käy asiakkaiden kanssa metsässä metsäkahveilla ja päiväunilla riippumatossa. Aikaisemmalta taustaltaan Maria on luonto-opas sekä lähihoitaja, jolla olla työkokemusta erityisryhmien kanssa työskentelystä.

Tutustu Mariaan Oivallusvaaran sivuilla.Lähteet


Green Care -palvelujen laatu ja laadunhallinta. Green Care Finland. Saatavilla osoitteessa <https://www.gcfinland.fi/laatu/>.


Green care toiminnan eettiset ohjeet. 2012. Green Care Finland ry:n vuosikokous Tampereella.


Iijolainen, M. 2018. Vesivisio 2050. Mitä on Blue Care? Saatavilla osoitteessa <https://vesivisio2050.fi/mita-on-blue-care/>.


Lipponen, M. 2019. Luonto tekee hyvää – entä digiluonto? Tuhansien virtuaalijärvien maa. Teoksessa Ylilauri, M. & Yli-Viikari A. Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Levón-instituutin julkaisuja 143.


Minkkinen, T. (toim.) 2021. Vihreä hoiva – vihreä voima. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 297.


Samk. Blue Care. Saatavilla osoitteessa <https://greencare.samk.fi/blue-care/>.


Soini, K. & Ilmarinen, K. & Yli-Viikari, A. & Kirveennummi, A. 2011. Green Care sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 76.


Vehmasto, E & Iijolainen, M. & Kero, S. 2019. Hyvinvointia vesiluonnosta - Blue Care, Blue Health ja Blue Wellbeing. Teoksessa Ylilauri, M. & Yli-Viikari A. Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Levón-instituutin julkaisuja 143.


VoiMaa! -hanke. Luonto hyvinvoinnin lähteenä - suomalainen Green Care.

Yli-Viikari, A. 2015. Miten luonto vaikuttaa? Luonnonvarakeskus.


27 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page